Gröna hyresavtal bäddar för modern belysningsteknik

Fastighetsägarnas medlemmar vill tillsammans med sina hyresgäster ta ett tydligare samhällsansvar när det gäller miljö och hållbarhetsfrågor och har därför tagit fram grönt hyresavtal för kontorslokaler. Avtalet är en formell överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen om att vidta åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda, bland annat gällande energieffektivisering.

Grundtanken är att avtalet, som består av två delar, ska främja hållbar utveckling genom att skapa engagemang och aktivitet hos både hyresvärd och hyresgäst. Första delen är obligatorisk och omfattar 16 åtaganden där fastighetsägaren ansvarar för sex, hyresgästen för tre. Övriga sju åtaganden är gemensamma. ”Inköp av förnybar el” är exempel på ett åtagande som faller på hyresgästen, medan ”optimering av driftstider” och ”vitvaror med låg energianvändning” är exempel på gemensamma.

Parterna rekommenderas dessutom att ta fram en gemensam handlingsplan som fastställer mål och tidsplan. Om planen även innehåller ekonomiska investeringar ska dessa specificeras i en särskild överenskommelse där bland annat fördelningen av kostnaderna regleras. Det gäller även kostnadsbesparingarna som investeringen kan förväntas leda till.

På lång sikt hoppas man att det gröna hyresavtalet ska driva på utvecklingen mot mer resurseffektiva byggnader. På kort sikt bidrar avtalet till minskad användning av energi och andra miljöbelastande resurser.

Besparingspotentialen när det gäller gammal kontra modern belysningsteknik är enorm. Inte minst med tanke på hur eftersatt belysningen är på svenska arbetsplaster. Bara genom att byta till moderna armaturer och smart belysning an man sänka energiförbrukningen med upp till 80 procent. Enligt Energimyndighetens STIL- rapporter är belysningen i 63 procent av Sveriges kontor omodern och ännu värre är siffrorna för svenska skolor och vårdlokaler, där 73 respektive 82 procent ännu inte bytt till modern energieffektiv belysning. Det är i sig illa, men mest anmärkningsvärt är att det än idag installeras gammaldags belysningsteknik i nybyggda kontorslokaler. Detta borde vara förbjudet, precis som det är i Danmark.

Fler smarta exempel